Sikh Calendar

 

 

Sikh Calendar 2018
Date Guru / Festival Gurpurb Nanakshahi
5-Jan-18 Guru Gobind Singh Parkash -
26-Jan-18 Shaheed Baba Deep Singh Janam Din -
31-Jan-18 Guru Har Rai Parkash 19 Magh
14-Mar-18 Guru Har Rai Gurgaddi 1 Chet
19-Mar-18 Guru Hargobind Jyoti Jot 6 Chet
02-Mar-18 Hola Mohalla - 15 Chet
14-Apr-18 Khalsa Panth creation anniversary Vaisakhi 1 Vaisakh
16-Apr-18 Guru Angad Jyoti Jot 3 Vaisakh
16-Apr-18 Guru Amar Das Gurgaddi 3 Vaisakh
16-Apr-18 Guru Harkrishan Jyoti Jot 3 Vaisakh
16-Apr-18 Guru Tegh Bahadur Gurgaddi 3 Vaisakh
18-Apr-18 Guru Angad Parkash 5 Vaisakh
18-Apr-18 Guru Tegh Bahadur Parkash 5 Vaisakh
2-May-18 Guru Arjan Dev Parkash 19 Vaisakh
23-May-18 Guru Amar Das Parkash 9 Jeth
16-Jun-18 Guru Arjan Dev Martyrdom 2 Harh
11-Jun-18 Guru Hargobind Gurgaddi 28 Jeth
5-Jul-18 Guru Hargobind Parkash 21 Harh
23-Jul-18 Guru Harkrishan Parkash 8 Sawan
1-Sep-18 Guru Granth Sahib First Parkash 17 Bhadon
16-Sep-18 Guru Amar Das Jyoti Jot 2 Asu
16-Sep-18 Guru Ramdas Gurgaddi 2 Asu
16-Sep-18 Guru Ramdas Jyoti Jot 2 Asu
16-Sep-18 Guru Arjan Dev Gurgaddi 2 Asu
18-Sep-18 Guru Angad Gurgaddi 4 Asu
22-Sep-18 Guru Nanak Jyoti Jot 8 Asu
9-Oct-18 Guru Ramdas Jyoti Jot 25 Asu
20-Oct-18 Guru Har Rai Jyoti Jot 6 Katik
20-Oct-18 Guru Harkrishan Gurgaddi 6 Katik
20-Oct-18 Guru Granth Gurgaddi  
21-Oct-18 Guru Gobind Singh Jyoti Jot  
07-Nov-18 Bandi Chhor Divas (Diwali) - -
13-Nov-18 Shaheed Baba Deep Singh Martyrdom -
12-Nov-18 Guru Nanak Dev Parkash -
24-Nov-18 Guru Gobind Singh Gurgaddi 11 Maghar
24-Nov-18 Guru Tegh Bahadur Martyrdom 11 Maghar
21-Dec-18 Elder Sahibzadas Martyrdom 8 Poh
26-Dec-18 Younger Sahibzadas Martyrdom 13 Poh